มูลนิธิเดอะ ไบเบิล ลิค ไทยแลนด์
 
โปรเจคฟีลิป

โปรเจคฟีลิป

โปรเจคฟีลิป เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ เดอะ ไบเบิล ลีกฯ พร้อมที่จะให้การสนับสนุน คริสตจักร หน่วยงานและองค์การของคริสตจักร หรือหน่วยงาน และองค์การของคริสเตียนที่มีภาระในการตอบสนองต่อพระมหาบัญชาขององค์พระเยซูคริสต์
เป้าหมายของเรา คือ การประกาศพระกิตติคุณขององค์พระเยซูคริสต์ ด้วยพระวจนะของพระเจ้าให้กับทุกคนในประเทศไทยภายใต้โครงการ “โปรเจคฟีลิป”

โปรเจคฟีลิป เป็นโครงการร่วมมือกันในการประกาศพระกิตติคุณกับคริสตจักรท้องถิ่น เป็นชื่อที่นำเอามาจากพระธรรมกิจการ 8:30 , 31ก เป็นการสนทนากันระหว่างฟีลิป และขันทีชาวเอธิโอเปีย ฟีลิปถามว่า “ซึ่งท่านอ่านนั้นท่านเข้าใจ หรือ ขันทีจึงตอบว่าถ้าไม่มีใครอธิบายให้ที่ไหนจะเข้าใจได้”

นโยบายของโปรเจคฟีลิป คือ การสนับสนุนให้คริสตจักรท้องถิ่นได้มีโครงการการประกาศพระกิตติคุณอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ

วัตถุประสงค์ของโปรเจคฟีลิป คือ ให้การอบรม กับคริสเตียนให้รู้ถึงวิธีการใช้บทเรียนโปรเจคฟีลิปและสามารถนำไปเป็นพยานตัวต่อตัว และสอนให้กับคนอื่นๆเพื่อให้เขาสามารถเป็นพยานเรื่องของพระเยซูคริสต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายสูงสุด คือ การได้มีโอกาสนำคนที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าให้มีโอกาสศึกษาพระวจนะของพระเจ้า โดยหวังว่าเขาจะกลับมารู้จักกับพระเจ้าเป็นส่วนตัวของเขาในอนาคต
วิธีการ คือ การศึกษาบทเรียนชุด แผนการของพระเจ้าสำหรับทุกคน
แนวทาง

บทเรียน “แผนการของพระเจ้า” เป็นบทเรียนที่มีเนื้อหาที่ครอบคลุมเรื่องการประกาศพระกิตติคุณ เหมาะสำหรับใช้ในการเป็นพยานส่วนตัวสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องพระเยซูคริสต์แและผู้เชื่อใหม่ ในหนังสือเล่มนี้ยังมีภาพประกอบที่สวยงาม ซึ่งเป็นบทเรียนที่ได้กล่าวถึง
ความเชื่อเบื้องต้นของมนุษย์ ,การทรงสร้างของพระเจ้า และสภาพของมนุษย์ที่ตกอยู่ในความบาป
บทเรียน “การติดตามพระเยซูคริสต์” เป็นบทเรียนที่ใช้สำหรับผู้เชื่อใหม่ให้เรียนรู้จัก การดำเนินชีวิตคริสเตียนขั้นพื้นฐาน บทเรียนการติดตามพระเยซูคริสต์ มีทั้งหมด 10 บท ประกอบไปด้วย
1. การดูแลผู้เชื่อใหม่ 2. ความมั่นใจในความรอด
3. การอ่านพระคัมภีร์ 4. การอธิษฐาน
5. การให้พระเยซูคริสต์เป็นเอก 6. การดำเนินชีวิตแบบคริสเตียน(ในพระวิญญาณ)
7. การแบ่งปันกับพี่น้องคริสเตียน 8. การเป็นพยานต่ออื่น
9. การมีชีวิตคริสเตียนที่มีชัยชนะ 10. การจัดการกับปัญหาต่างๆ
ซึ่งเป็นบทเรียนที่ท่านสามารถใช้กับกลุ่มรวีวารศึกษา กลุ่มเซลล์ และการติดตามผลส่วนตัว เมื่อเรียนจบบทเรียน แผนการของพระเจ้า ผู้เรียน (ผู้เชื่อใหม่) จะได้รับประกาศนียบัตร และทางคริสตจักรยังสามารถซื้อพระคัมภีร์ใหม่ ฉบับอ่านเข้าใจง่ายจาก เดอะ ไบเบิล ลีก ไทยแลนด์ ในราคาเล่มละ 25 บาท หรือท่านที่เรียนจบบทเรียนการติดตามพระเยซู ผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตร และทางคริสตจักรสามารถซื้อพระคัมภีร์ฉบับสมบูรณ์ที่จะมอบให้เป็นของขวัญ ในราคาเล่มละ 200 บาท) พระคัมภีร์นี้เฉพาะคริสตจักรที่เข้าร่วมโครงการฟีลิปเท่านั้นที่สั่งซื้อได้ ไม่ได้วางจำหน่ายตามร้านค้าทั่วไป

โปรเจคฟีลิป สามารถช่วยให้คริสตจักรของท่านเติบโตได้อย่างไร
1.เป็นโครงการที่สามารถปรับ ให้เข้ากับสภาพของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี เป็นการรวมพลังของคริสตจักรเพื่อทำงานด้านการประกาศพระกิตติคุณ
2. เป็นโครงการที่ศูนย์รวมอยู่ที่มวลชน บทเรียนนี้เตรียม ไว้เพื่อสมาชิกในคริสตจักรของท่าน ไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่น หรือผู้ใหญ่ เป็นแนวทางในการเป็นพยานที่ไม่สลับซับซ้อน และยังมีส่วนส่งเสริมให้สมาชิกได้มีโอกาสได้รับใช้ตามของประทานด้วย
3. เป็นโครงการที่เป็นศูนย์รวมของการศึกษาพระคัมภีร์ เพราะใช้พระคัมภีร์ เป็นอุปกรณ์สำคัญในการประกาศกิตติคุณ ซึ่งเป็นงานที่คริสตจักรทุกแห่งยอมรับคือ การประกาศพระกิตติคุณ เป็นการสอนพระวจนะของพระเจ้ากับคนที่ไม่เป็นคริสเตียน
4.เป็นโครงการประกาศที่ใช้งบประมาณน้อยเมื่อเทียบกับการประกาศด้านอื่นๆ ซึ่งเป็นการประหยัดเวลา และใช้คนงานน้อย แต่ให้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่า

ท่านจะร่วมงานกับโปรเจคฟีลิปได้อย่างไร?
มีขั้นตอนง่ายๆที่จะแนะนำ ท่านมีอิสระในการที่จะปรับปรุงเนื้อหาให้เข้าบทเรียนอื่นๆซึ่งจะทำให้พันธกิจของท่านเกิดผลมากยิ่งขึ้น
1. แนะนำโครงการนี้ให้สมาชิกในคริสตจักรของคุณรู้ว่า โครงการจะดำเนินการอย่างไร และมีผลประโยชน์อะไรบ้าง บอกให้เขาอธิษฐานเผื่อเพื่อนของเขา และสร้างความสัมพันธ์กับเขาเพื่อที่จะทำให้เขาเกิดความสนใจที่จะศึกษาพระคัมภีร์ที่บ้าน
2. เลือกเพื่อนๆ ของสมาชิกบางคนมาศึกษาบทเรียนนี้ เช่น เพื่อนบ้าน , นักธุระกิจที่รู้จักกัน , ญาติพี่น้อง หรือ บุคคลในครอบครัว การเลือกผู้เรียนรู้บทเรียนนี้จะเป็นการเรียนด้วยตัวของเขาเอง
3. อีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมา สมาชิกของคริสตจักรจะไปเยี่ยมและตรวจดูบทเรียนที่เขาทำเพียงลำพังนั้นเป็นอย่างไร และสะสมบทเรียนเหล่านี้ไว้เพื่อตรวจ สมาชิกอาจจะนั่งใกล้ๆ กับผู้เรียนเพื่อสรุปบทเรียน เพื่อตอบคำถามบางประการที่อาจจะเกิดขึ้น ในกรณีที่มีปัญหาเขาอาจจะขอความช่วยเหลือจากคริสเตียนที่เติบโต หรือ จาก ศิษยาบาล
4. กำหนดวันสำหรับที่จะรับประกาศนียบัตร
5. ในต่างจังหวัดจะใช้วิธีการจัดส่ง พระคัมภีร์ใหม่ พระคัมภีร์ฉบับสมบรูณ์ไปให้ต่อเมื่อได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว (สำหรับการสั่งซื้ออาจจะขอรับการสนับสนุน จากผู้เรียนคนละครึ่งจากราคาซื้อ) และส่งรายงานให้ เดอะ ไบเบิล ลีกฯ เมื่อเสร็จการมอบประกาศนียบัตร
6. ศิษยาบาล หรือ ผู้ทำงานของคริสตจักร ควรจะมีโอกาสพบกับผู้เรียน เพื่ออธิษฐานเผื่อเขาและแบ่งปันประสบการณ์ให้กับเขาหลังจากการมอบประกาศนียบัตร ไปแล้วหนึ่งสัปดาห์
7. การตรวจบทเรียน อาจจะทำโดยผู้ทำงานในคริสตจักร หรือศิษยาบาล อาจจะมอบหมายให้กับสมาชิกคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำงานนี้โดยเฉพาะ
8. ในการมอบประกาศนียบัตร และพระคัมภีร์ใหม่ควรจะให้ผู้เรียนบทเรียนมีความประทับใจ(นี่เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง)
9. ศิษยาบาล หรือ ผู้ทำงานคริสตจักรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการโปรเจคฟีลิป ควรจะเป็นผู้มอบประกาศนียบัตรและพระคัมภีร์ให้แก่ผู้ที่จบการศึกษา(เพื่อเป็นเกียรติ และกำลังใจแก่ผู้เรียน)
10. หลังจากจบการศึกษาแล้ว บางคนจะเป็นสมาชิกแท้ของคริสตจักร ซึ่งเขาอาจจะนำเพื่อนของเขาอีก 4-5 คน หรือมากกว่านั้นมาเข้าชั้นเรียนพระคัมภีร์ อาจจะมีบางคนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้า ก็นำให้เขาศึกษาต่อบทต่อๆไป ส่วนผู้ที่เชื่อก็พัฒนาบทเรียนเพื่อให้เขาเติบโตขึ้น
11. เมื่อเรียนบทเรียนจบหมด ทุกขั้นตอนแล้ว จะมีการมอบประกาศนียบัตรและพระคัมภีร์ฉบับสมบรูณ์ให้เป็นรางวัล (พระคัมภีร์ในราคา 200.00 บาท) พระคัมภีร์ที่จะมอบให้เป็นรางวัลนี้ คริสตจักรจะเป็นผู้ซื้อให้ หรือ อาจจะขอให้ผู้เรียนมีส่วนสนับสนุนบ้าง ส่งรายชื่อของนักเรียนที่จะรับประกาศนียบัตร รวมถึงการมอบพระคัมภีร์ใหม่ หรือ พระคัมภีร์ฉบับสมบรูณ์ มาที่สำนักงาน เดอะ ไบเบิล ลีก ไทยแลนด์ พร้อมทั้งเงินสนับสนุนที่จะซื้อพระคัมภีร์

การรายงาน
โปรเจคฟีลิป เป็นโครงการที่แจ้งผลที่เกิดขึ้นในแบบฟอร์มรายงาน ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากท่านที่จะช่วยกรอกใบรายงานแล้วส่งกลับไปที่ทำงาน เดอะ ไบเบิล ลีก ไทยแลนด์ ท่านอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมแบบฟอร์มรายงานนี้ได้
โปรเจคฟีลิป สนับสนุนบทเรียนให้แก่ท่าน ฟรี เพียงขอการสนับสนุนในการถวายสำหรับพระคัมภีร์บ้างเล็กน้อย โปรเจคฟีลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องคริสเตียนที่รักพระเจ้า เพื่อพันธกิจในการประกาศพระกิตติคุณและ เดอะ ไบเบิล ลีก ฯ ต้องการรับรายงานจากท่านอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการหนุนใจให้แก่ผู้สนับสนุน แต่ถ้าท่านจะให้เขามากกว่านั้นด้วยการส่งคำพยานของผู้ที่สนใจ ผู้รับเชื่อ หรือรายงานเกี่ยวกับคริสตจักรของท่าน พระเจ้ากำลังอวยพระพรอะไรบ้างผ่านทางการร่วมพันธกิจกับเดอะ ไบเบิล ลีกฯ กรุณาส่งรายงาน ชื่อ รูปถ่าย และคำพยานของผู้ที่จะรับประกาศนียบัตรให้เรา.

แนวทางการใช้โครงการโปรเจคฟีลิป
สมาชิกทุกคนในคริสตจักรของท่าน สามารถเป็นพยานได้โดยการใช้ อุปกรณ์สำหรับการประกาศของโปรเจคฟีลิป และนำติดตัวไปได้ทุกที่ทุกแห่ง
ถ้าจะให้เกิดผลดีต้องใช้ประกาศแบบตัวต่อตัว ถ้าท่านมีโอกาสพูดคุยกับเพื่อนและสร้างความสัมพันธ์กับเขา , หรือนักธุรกิจ ,หรือเพื่อนร่วมชั้นเรียนใช้บทเรียนนี้ศึกษากับเขา.
โปรเจคฟีลิป อาจจะเริ่มต้นใช้ในเรือนจำ , มีคริสตจักรบางแห่งใช้ในโรงเรียน ยังมีหนทางอื่นๆ เช่น กลุ่ม ศึกษาพระคัมภีร์ที่คริสตจักร หรือใช้ในชั้นเรียนรวีการศึกษา หรือใช้ในการตั้งกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ตามบ้านก็ได้
โปรเจคฟีลิป เป็นทางเลือกทางหนึ่งที่ดีสำหรับท่าน คริสตจักรของท่านสามารถใช้ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง เพื่อการถวายเกียรติแด่พระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอด เครื่องมือนี้จะช่วยให้คริสตจักรของท่านได้รับผลตอบแทนอย่างมากมาย มีคริสตจักรในหลายที่หลายแห่งใช้โครงการฟีลิปนี้แล้วและเกิดผล ดังนั้น คริสตจักรของท่านก็สามารถใช้โครงการนี้ได้เช่นกัน

โครงการการประกาศกับเด็ก (PHILIP JUNIOR)
คือ โครงการอบรมครูรวี โดยให้ความรู้และทักษะแก่ครูรวีในคริสตจักรของท่านเพื่อที่จะนำไปรับใช้พระเจ้าสำหรับงานด้านการประกาศกับเด็กในชุมชนใกล้กับคริสตจักรหรือในพื้นที่เป้าหมาย สำหรับโครงการนี้มีคริสตจักรหลายแห่ง ตลอดทั้งผู้ที่ทำพันธกิจกับเด็กได้ให้ความสนใจ และเข้าร่วมโครงการซึ่งทำให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการสอนและการประกาศกับเด็กอย่างมากมาย

อบรมการประกาศ, ฝึกฝนภาคสนาม

One comment

  1. สุรชัย​

    ผมรับใช้พระเจ้าอยู่กับเยาวชนในกรุงเทพมีความสนใจเข้าร่วมโครงการฟิลลิป​ ไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรบ้างครับ

Comments are closed.