มูลนิธิเดอะ ไบเบิล ลิค ไทยแลนด์
 
ผังพนักงาน

ผังพนักงาน

 
 ศจ.ดร.ณรงค์ ทองสุข
ผู้อำนวยการ
 
 อ.อมรศักดิ์ รินนาศักดิ์
ผู้ประสานงานโครงการฟิลิป
คุณจิราพรรณ จงสุขสำราญ
เจ้าหน้าที่การเงิน
คุณศิริลักษณ์ สำรี
อาสาสมัคร
 
อ. ฮิโรมิ  ชิมมน
อาสาสมัคร