มูลนิธิเดอะ ไบเบิล ลิค ไทยแลนด์
 
นโยบายและการดำเนินงาน

นโยบายและการดำเนินงาน

ในปัจจุบันนี้ เดอะ ไบเบิล ลีก มีพันธกิจรับใช้พระเจ้ามากกว่า 90 ประเทศและทุกประเทศดำเนินงานอยู่ภายใต้นโยบายเดียวกัน คือ
1. สนับสนุน
ให้การสนับสนุนการประกาศพระกิตติคุณด้วยพระคริสตธรรมคัมภีร์, ใบปลิว และสิ่งพิมพ์อื่นเพื่อให้พระวจนะของพระเจ้าไปถึงมวลชน ในทุกรูปแบบทุกพื้นที่เป้าหมาย โดยเฉพาะท้องถิ่นและพื้นที่ๆยังไม่มีใครเข้าไปประกาศ ซึ่งคริสตจักรสามารถสนับสนุนงานของ มูลนิธิเดอะ ไบเบิล ลีก ด้วยการซื้ออุปกรณ์ในราคาที่ไม่เป็นอุปสรรค
2. ส่งเสริม
ทั้งเป็นส่วนตัว, ครอบครัว และกลุ่มเล็กๆ เพื่อให้เกิดการศึกษาพระคัมภีร์
3. สร้างความร่วมมือ
   เดอะ ไบเบิล ลีก ให้ความร่วมมือกับคริสตจักร ,  หน่วยงาน , องค์กรคริสเตียนที่มีภาระใจในการประกาศพระกิตติคุณด้วยการร่วมมือกันในการจัดอบรมโครงการฟีลิป , โครงการ การเสริมสร้างคริสตจักร เพื่อการเพิ่มพูนสมาชิกในคริสตจักร และรวมถึงการขยายคริสตจักรของพระเจ้าให้มากขึ้น
เป้าหมายของเราคือ เราเชื่อว่าพระเจ้าได้เรียกพวกเราให้เข้ามาเป็นผู้จัดเตรียมพระวจนะของพระองค์ และให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นผู้ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เตรียมเขาไว้แล้วนั้น เขาจะเป็นผู้นำคนอื่นให้มาติดตามพระองค์และเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรของพระองค์