มูลนิธิเดอะ ไบเบิล ลิค ไทยแลนด์
 
คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

Jos Snoep
President and CEO

Asia Director
ศจ.วรสิทธิ์ ศรียุทธไกร
ประธานกรรมการ
ศจ.ดร.บัวขาบ รองหานาม
รองประธาน
ศจ.ดร.ณรงค์ ทองสุข
เลขานุการ
อ.สุวิมล วรรณเกียรติ
เหรัญญิก
คศ.สุภาพร ญาณสาร
กรรมการ
ศจ.ซันนี่ แดนพงพี
กรรมการ