THE BIBLE LEAGUE THAILAND

THE BIBLE LEAGUE THAILAND

มูลนิธิเดอะ ไบเบิล ลิค ไทยแลนด์

มูลนิธิเดอะ ไบเบิล ลิค ไทยแลนด์

ขอบคุณพระเจ้า ที่พระองค์ทรงอนุญาตให้พันธกิจของ มูลนิธิเดอะ ไบเบิล ลิค ไทยแลนด์ เข้ามามีส่วนร่วมในพันธกิจแห่งการรับใช้ร่วมกับคริสตจักร พี่น้อง และเพื่อนผู้รับใช้ในประเทศไทย ซึ่งเป็นเวลามากกว่า 25 ปีแล้ว ผมขอโมทนาขอบพระคุณพระเจ้า และกราบขอบคุณพี่น้องและเพื่อนผู้รับใช้ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนพันธกิจของ มูลนิธิเดอะ ไบเบิล ลิค ไทยแลนด์ ด้วยดีตลอดมา ทำให้คริสตจักรและองค์กรต่างๆเข้าใจพันธกิจแห่งการรับใช้ของเราดีขึ้น จนกลายเป็นความร่วมมือที่ดีต่อกัน ซึ่งเป็นผลให้พระพรของพระเจ้าที่หลั่งไหลผ่านทางพันธกิจของเราได้ขยายออกไปอย่างกว้างขวาง ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย และยังรวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงอีกด้วย
มูลนิธิเดอะ ไบเบิล ลิค ไทยแลนด์ ไม่สามารถทำพันธกิจที่ยิ่งใหญ่อย่างนี้ได้ ถ้าขาดการสนับสนุนจากคริสตจักร พี่น้อง และเพื่อนผู้รับใช้ที่รักในองค์พระผู้เป็นเจ้าให้การสนับสนุน พี่น้องที่รักในพระคริสต์ครับ ขณะนี้เรามีพันธกิจใหญ่รอเราอยู่คือ เดอะ ไบเบิล ลิค สากล ได้มีนิมิตแห่งการประกาศ กล่าวคือเดอะ ไบเบิล ลิคมากกว่า 90 แห่งทั่วโลกจะอบรมฟีลิป(ผู้สอนพระคัมภีร์)จำนวน 10 ล้านคน เพื่อที่จะออกไปช่วยให้ผู้อื่นได้ศึกษาพระคัมภีร์อีก 100 ล้านคนทั่วโลกภายในปี 2020 แผนการนี้จะสำเร็จไม่ได้ถ้าขาดความร่วมมือกันในทางปฏิบัติจากคริสตจักร พี่น้อง และเพื่อนผู้รับใช้ที่รักในองค์พระผู้เป็นเจ้า

มูลนิธิเดอะ ไบเบิล ลิค ไทยแลนด์เองมีจุดประสงค์ที่จะร่วมรับใช้กับท่านเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จตามแผนการประกาศสากลนั้น หากท่านคิดว่า มูลนิธิเดอะ ไบเบิล ลิค ไทยแลนด์ สามารถมีส่วนร่วมอะไรกับท่านได้ กรุณาเรียกใช้เราเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่พระเจ้าทรงประทานให้

ผมในนามของ มูลนิธิเดอะ ไบเบิล ลิค ไทยแลนด์ ขออธิษฐานให้พระเจ้าผู้ทรงเป็นพระบิดาของเราทรงโปรดอำนวยพระพรท่าน ครอบครัวของท่าน และการรับใช้ของท่านให้มีความเจริญก้าวหน้าตามการทรงนำของพระเจ้าตลอดไป
————————————-
ศจ.ดร.ณรงค์ ทองสุข

ผู้อำนวยการ

โปรเจคฟีลิป
โปรเจคฟีลิป
นโยบายและการดำเนินงาน
นโยบายและการดำเนินงาน
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
เดอะ ไบเบิล ลิค ฯ ร่วมกับคริสตจักรปางอุ๋งใหม่ 12-14 พฤศจิกายน 2010
เดอะ ไบเบิล ลิค ฯ ร่วมกับคริสตจักรปางอุ๋งใหม่ 12-14 พฤศจิกายน 2010
การประชาสัมพันธ์งาน งานคองเกรส ครั้งที่ 7
การประชาสัมพันธ์งาน งานคองเกรส ครั้งที่ 7
พิธีแต่งตั้งผู้อำนวยการ
พิธีแต่งตั้งผู้อำนวยการ
ภาพการนมัสการขอบคุณพระเจ้า ฉลองครบรอบ 25 ปี
ภาพการนมัสการขอบคุณพระเจ้า ฉลองครบรอบ 25 ปี